Zoek

Algemene voorwaarden

Artikel1: Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Result Sports en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Result Sports (hierna te noemen “de deelnemer”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en registratie Result Sports
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie van de fitnessclub. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Result Sports het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de deelnemer de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de deelnemer eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Result Sports zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
3. Voor de eerste training bij Result Sports ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een chipbandje eGym en een lidmaatschapspas voor toegang tot de club. Uitsluitend door het aanmelden middels de lidmaatschapspas krijgt een deelnemer toegang tot Result Sports.
4. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die zich kunnen legitimeren, krijgen uitsluitend toegang tot Result Sports onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder.
5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het chipbandje eGym en de lidmaatschapspas. Gebruik van het chipbandje eGym en lidmaatschapspas is persoonsgebonden. Beide zijn dus niet overdraagbaar.
6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van het chipbandje eGym of lidmaatschapspas blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een nieuw chipbandje eGym kan tegen betaling van € 10,– worden verkregen. Een nieuwe lidmaatschapspas kan tegen betaling van € 10,– worden verkregen.
7. Een voormalig lid die opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Result Sports is € 17,50 inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Result Sports zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens minimaal 1 maand.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uithanden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van  € 150–,  zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
5. De lidmaatschapspas van Result Sports wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Result Sports worden geweigerd. Result Sports is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Result Sports behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke  ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Result Sports behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats, programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Result Sports, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Result Sports gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld een toegevoegd  Personal training of small groepfitness programma.
2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw minimaal 1 maandcontract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.
3. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij Result Sports
4. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Result Sports.
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2. Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien:
– de deelnemer een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
-het voor de deelnemer als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Bij deze opzegging is de ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
4. Result Sports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid 
1. Result Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Result Sports, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Result Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. De deelnemer dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan Result Sports
6. Tevens zal de deelnemer Result Sports vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels 
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Result Sports en hiernaar te handelen. Deze staan op de achterzijde van het inschrijfformulier van Result Sports
2. De algemene voorwaarden van Result Sports staan op de website van Result sports en zijn bij de balie van Result Sports op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Result Sports verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Result Sports kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Result Sports door middel van een schriftelijke kennisgeving of via de mail.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een beveiligd bestand op de computer, waarin alle deelnemers van Result sports zijn opgenomen. Result sports en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing 
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Result Sports aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Result Sports, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Result sports is gevestigd.
3. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Result Sports te accepteren.

Result Sports oktober 2016